За нас


Испитниот центар ?АсСтрумекс?ДОО Струмица започна со работа од 27.08.2008 год. со Решение за издава?е Лиценца за испитен центар бр. 13.1-50836/1 од Министерството за внатрешни работи, за организира?е и спроведува?е на возачки испити за кандидати за возачи и проверка на знае?ата на возачи-инструктори - на подрач?ето на Секторот за внатрешни работи Струмица, односно општините Струмица, Босилово, Ново Село, Василево, Гевгели?а, Стар До?ран, Богданци, Радовиш, Конче и Валандово.

Седиштето на испитниот центар е во Струмица на улица ?Гоце Делчев?бр.107.

Согласно со чл.61 од измените и дополнува?ата на Правилникот за спроведува?е на возачки испит Сл.весник на РМ бр.150 од 2007 кандидатите со посто?ано место на живее?е-престо?увалиште, односно со привремено престо?увалиште во последните шест месеци од подрач?ето на СВР-Струмица, возачкиот испит може да го полагаат во седиштето на испитниот центар, односно во неговите подружници Гевгели?а ул. ?-ми Ноември?бр.58, Радовиш ул. ?Маршал Тито?бр.1 и Валандово ул. ?Првома?ска?б.б.

Согласно со одредбите од ЗБСП Сл.весник на РМ бр.103 од 03.05.2007 год. Испитниот центар во Струмица располага со три испитни комисии за испитува?е на кандидатите за возачи од сите категории и поткатегории и една комиси?а за проверка на знае?ата на возачите инструктори.

Испитните комисии се формираат половина час пред термините во кои е закажан возачкиот испит со компетентни и законски искусни претседатели и испитувачи во комисии по предметните категории за кои се спроведува возачкиот испит.

Распоред за полага?е

Резултати од полага?е

Годишна статистика