Аплицирање


Пријавата за полагање на возачкиот испит содржи: име и презиме на кадидатот, датум и место на раѓање, адреса на живеалиште односно престојувалиште, број на лична карта и матичен број на граѓанинот, занимање, име и презиме на инструкторот, име и презиме на предавачот, име на автошколата каде кандидатот се оспособувал, податоци за возилото на кое кандидатот ќе го полага возачкиот испит (дали ќе полага со возило на автошколата или со возило на испитниот центар), податоци за категоријата односно поткатегоријата на возилата за кои возачот има возачка дозвола, податок по кој пат полага, кога последен пат го полагал возачкиот испит и од која област повторно го полага возачкиот испит.

1) Со пријавата за полагање на возачкиот испит, кандидатот за возач приложува и докази:

2) Како доказ за податоците содржани во ставот 1 алинеи 8, 9, 10 и 11, се смета фотокопија од возачка дозвола за управување со категориите возила, заверена на нотар.

Распоред за полагање

Резултати од полагање

Годишна статистика