Годишна статистика


Преглед на податоци за кандидати за возачи кои полагале возачки испит во испитниот центар за период од 01.01.2017 до 31.12.2017 година.

 • Приказ на податоци за положени и неположени кандидати распределени по градови и по категории

  Категории и поткатегории Струмица • Босилово • Василево • Ново Село Гевгелија • Богданци • Стар Дојран Радовиш • Конче Валандово Останати Испитен Центар Категории
    полагале положиле полагале положиле полагале положиле полагале положиле полагале положиле полагале положиле
  А 38 33 22 22 13 13 1 1 0 0 74 69
  А1 0 0 6 5 2 2 1 1 0 0 9 8
  Б (над 18) 1396 1026 463 349 517 393 159 115 3 3 2538 1886
  Б (до 18) 9 8 15 13 10 9 3 3 0 0 37 33
  Ц 160 147 72 64 103 83 24 23 0 0 359 317
  Ц+Е 85 81 44 43 86 79 18 18 0 0 233 221
  Д 21 19 6 6 6 6 4 4 0 0 37 35
  М 20 17 20 16 25 23 0 0 0 0 65 56
  Вкупно 1729 1331 648 518 762 608 210 165 3 3 3352 2625
 • Табеларен приказ за А Категорија

      А Категорија
  Градови Авто школи Положиле На 1 пат На 2 пат На 3+ пат Останале за нареден период
  Струмица Сигнал - М 7 5 2 0 0
  Струмица ТТ 16 10 4 2 2
  Струмица Орион НН 11 7 1 3 3
  Струмица Паљош / / / / /
  Струмица Никола Карев / / / / /
  Струмица Даел / / / / /
  Вкупно за авто школи од Струмица: 34 22 7 5 5
  Радовиш Манасиеви 4 3 0 1 0
  Радовиш Сион 1 1 0 0 0
  Радовиш Старт 8 4 2 2 0
  Вкупно за авто школи од Радовиш: 13 8 2 3 0
  Гевгелија Прима 8 6 2 0 0
  Гевгелија Стил 14 10 2 2 0
  Вкупно за авто школи од Гевгелија: 22 16 4 2 0
  Валандово ЗВ Валандово / / / / /
  Останати Останати / / / / /
  Вкупно за Испитен Центар "АсСтрумекс" 69 46 13 10 5
 • Табеларен приказ за А1 Поткатегорија

      А1 Поткатегорија
  Градови Авто школи Положиле На 1 пат На 2 пат На 3+ пат Останале за нареден период
  Струмица Сигнал - М / / / / /
  Струмица ТТ / / / / /
  Струмица Орион НН / / / / /
  Струмица Паљош / / / / /
  Струмица Никола Карев / / / / /
  Струмица Даел / / / / /
  Вкупно за авто школи од Струмица: 0 0 0 0 0
  Радовиш Манасиеви 1 0 0 1 0
  Радовиш Сион / / / / /
  Радовиш Старт 1 1 0 0 0
  Вкупно за авто школи од Радовиш: 2 1 0 1 0
  Гевгелија Прима 4 1 0 3 1
  Гевгелија Стил 2 1 0 1 0
  Вкупно за авто школи од Гевгелија: 6 2 0 4 1
  Валандово ЗВ Валандово / / / / /
  Останати Останати / / / / /
  Вкупно за Испитен Центар "АсСтрумекс" 8 3 0 5 1
 • Табеларен приказ за Б Категорија

      Б Категорија
  Градови Авто школи Положиле На 1 пат На 2 пат На 3+ пат Останале за нареден период
  Струмица Сигнал - М 300 109 97 94 77
  Струмица ТТ 546 177 187 182 201
  Струмица Орион НН 126 21 45 60 43
  Струмица Паљош 74 14 23 37 26
  Струмица Никола Карев 66 9 16 41 30
  Струмица Даел 46 4 16 26 31
  Вкупно за авто школи од Струмица: 1158 334 384 440 408
  Радовиш Манасиеви 145 21 24 100 47
  Радовиш Сион 113 24 20 69 40
  Радовиш Старт 127 28 38 61 36
  Вкупно за авто школи од Радовиш: 385 73 82 230 123
  Гевгелија Прима 213 51 72 90 62
  Гевгелија Стил 125 27 24 74 47
  Вкупно за авто школи од Гевгелија: 338 78 96 164 109
  Валандово ЗВ Валандово / / / / /
  Останати Останати 38 4 9 25 16
  Вкупно за Испитен Центар "АсСтрумекс" 1919 489 571 859 656
 • Табеларен приказ за Ц Категорија

      Ц Категорија
  Градови Авто школи Положиле На 1 пат На 2 пат На 3+ пат Останале за нареден период
  Струмица Сигнал - М 56 41 13 2 2
  Струмица ТТ 85 59 19 7 13
  Струмица Орион НН 28 15 9 4 1
  Струмица Паљош / / / / /
  Струмица Никола Карев / / / / /
  Струмица Даел 5 3 2 0 0
  Вкупно за авто школи од Струмица: 174 118 43 13 16
  Радовиш Манасиеви 19 6 6 7 3
  Радовиш Сион 16 8 5 3 4
  Радовиш Старт 47 22 15 10 12
  Вкупно за авто школи од Радовиш: 82 36 26 20 19
  Гевгелија Прима 40 25 10 5 3
  Гевгелија Стил 21 7 9 5 4
  Вкупно за авто школи од Гевгелија: 61 32 19 10 7
  Валандово ЗВ Валандово / / / / /
  Останати Останати / / / / /
  Вкупно за Испитен Центар "АсСтрумекс" 317 186 88 43 42
 • Табеларен приказ за Ц + Е Категорија

      Ц + Е Категорија
  Градови Авто школи Положиле На 1 пат На 2 пат На 3+ пат Останале за нареден период
  Струмица Сигнал - М 22 20 2 0 0
  Струмица ТТ 64 58 6 0 3
  Струмица Орион НН 16 15 1 0 1
  Струмица Паљош / / / / /
  Струмица Никола Карев / / / / /
  Струмица Даел 3 2 1 0 0
  Вкупно за авто школи од Струмица: 105 95 10 0 4
  Радовиш Манасиеви 19 12 5 2 2
  Радовиш Сион 19 12 3 4 1
  Радовиш Старт 32 21 8 3 4
  Вкупно за авто школи од Радовиш: 70 45 16 9 7
  Гевгелија Прима 31 24 4 3 1
  Гевгелија Стил 15 8 6 1 0
  Вкупно за авто школи од Гевгелија: 46 32 10 4 1
  Валандово ЗВ Валандово / / / / /
  Останати Останати / / / / /
  Вкупно за Испитен Центар "АсСтрумекс" 221 172 36 13 12
 • Табеларен приказ за Д Категорија

      Д Категорија
  Градови Авто школи Положиле На 1 пат На 2 пат На 3+ пат Останале за нареден период
  Струмица Сигнал - М 9 7 2 0 1
  Струмица ТТ 19 7 9 3 1
  Струмица Орион НН 4 3 1 0 0
  Струмица Паљош / / / / /
  Струмица Никола Карев / / / / /
  Струмица Даел / / / / /
  Вкупно за авто школи од Струмица: 32 17 12 3 2
  Радовиш Манасиеви / / / / /
  Радовиш Сион / / / / /
  Радовиш Старт / / / / /
  Вкупно за авто школи од Радовиш: / / / / /
  Гевгелија Прима / / / / /
  Гевгелија Стил / / / / /
  Вкупно за авто школи од Гевгелија: / / / / /
  Валандово ЗВ Валандово / / / / /
  Останати Останати 3 1 2 0 0
  Вкупно за Испитен Центар "АсСтрумекс" 35 18 14 3 2
 • Табеларен приказ за М Категорија

      М Категорија
  Градови Авто школи Положиле На 1 пат На 2 пат На 3+ пат Останале за нареден период
  Струмица Сигнал - М 5 5 0 0 0
  Струмица ТТ 9 7 2 0 1
  Струмица Орион НН 2 0 1 1 2
  Струмица Паљош / / / / /
  Струмица Никола Карев / / / / /
  Струмица Даел 1 0 1 0 0
  Вкупно за авто школи од Струмица: 17 12 4 1 3
  Радовиш Манасиеви 4 4 0 0 0
  Радовиш Сион 6 6 0 0 0
  Радовиш Старт 13 12 1 0 2
  Вкупно за авто школи од Радовиш: 23 22 1 0 2
  Гевгелија Прима 13 12 0 1 4
  Гевгелија Стил 3 2 0 1 0
  Вкупно за авто школи од Гевгелија: 16 14 0 2 4
  Валандово ЗВ Валандово / / / / /
  Останати Останати / / / / /
  Вкупно за Испитен Центар "АсСтрумекс" 56 48 5 3 9

Распоред за полагање

Резултати од полагање

Годишна статистика