Годишна статистика


Преглед на податоци за кандидати за возачи кои полагале возачки испит во испитниот центар за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 година.

 • Приказ на податоци за положени и неположени кандидати распределени по градови и по категории

  Категории и поткатегории Струмица • Босилово • Василево • Ново Село Гевгелија • Богданци • Стар Дојран Радовиш • Конче Валандово Останати Испитен Центар Категории
    полагале положиле полагале положиле полагале положиле полагале положиле полагале положиле полагале положиле
  А 26 22 19 17 10 7 6 6 0 0 61 52
  А1 0 0 7 6 3 2 0 0 0 0 10 8
  Б (16+) 21 21 24 24 10 9 6 6 0 0 61 60
  Б (18+) 1576 1118 595 471 590 403 199 146 1 1 2961 2139
  Ц 158 128 73 62 120 96 29 22 0 0 380 308
  Ц+Е 112 107 57 55 87 76 19 19 0 0 275 257
  Д 23 20 17 17 8 5 3 2 0 0 51 44
  М 37 25 20 17 14 13 0 0 0 0 71 55
  Вкупно 1953 1441 812 669 842 611 262 201 1 1 3870 2923
 • Табеларен приказ за А Категорија

      А Категорија
  Градови Авто школи Положиле На 1 пат На 2 пат На 3+ пат Останале за нареден период
  Струмица Сигнал - М 2 2 0 0 0
  Струмица ТТ 14 7 4 3 3
  Струмица Орион НН 12 8 4 0 2
  Струмица Паљош / / / / /
  Струмица Никола Карев / / / / /
  Струмица Даел / / / / /
  Вкупно за авто школи од Струмица: 28 17 8 3 5
  Радовиш Манасиеви 2 2 0 0 0
  Радовиш Сион 2 2 0 0 0
  Радовиш Старт 3 0 2 1 2
  Вкупно за авто школи од Радовиш: 7 4 2 1 2
  Гевгелија Прима 11 6 3 2 0
  Гевгелија Стил 6 4 2 0 1
  Вкупно за авто школи од Гевгелија: 17 10 5 2 1
  Валандово ЗВ Валандово / / / / /
  Останати Останати / / / / /
  Вкупно за Испитен Центар "АсСтрумекс" 52 31 15 6 8
 • Табеларен приказ за А1 Поткатегорија

      А1 Поткатегорија
  Градови Авто школи Положиле На 1 пат На 2 пат На 3+ пат Останале за нареден период
  Струмица Сигнал - М / / / / /
  Струмица ТТ / / / / /
  Струмица Орион НН / / / / /
  Струмица Паљош / / / / /
  Струмица Никола Карев / / / / /
  Струмица Даел / / / / /
  Вкупно за авто школи од Струмица: 0 0 0 0 0
  Радовиш Манасиеви / / / / /
  Радовиш Сион / / / / /
  Радовиш Старт 2 1 0 1 1
  Вкупно за авто школи од Радовиш: 2 1 0 1 1
  Гевгелија Прима 4 1 1 2 0
  Гевгелија Стил 2 0 1 1 1
  Вкупно за авто школи од Гевгелија: 6 1 2 3 1
  Валандово ЗВ Валандово / / / / /
  Останати Останати / / / / /
  Вкупно за Испитен Центар "АсСтрумекс" 8 2 2 4 2
 • Табеларен приказ за Б Категорија

      Б Категорија
  Градови Авто школи Положиле На 1 пат На 2 пат На 3+ пат Останале за нареден период
  Струмица Сигнал - М 344 131 125 88 87
  Струмица ТТ 578 193 194 191 245
  Струмица Орион НН 161 45 50 66 61
  Струмица Паљош 91 10 31 50 39
  Струмица Никола Карев 58 9 18 31 38
  Струмица Даел 54 11 12 31 32
  Вкупно за авто школи од Струмица: 1286 399 430 457 502
  Радовиш Манасиеви 111 18 36 57 71
  Радовиш Сион 122 25 40 57 42
  Радовиш Старт 159 40 41 78 70
  Вкупно за авто школи од Радовиш: 392 83 117 192 183
  Гевгелија Прима 271 68 103 100 61
  Гевгелија Стил 206 28 60 118 60
  Вкупно за авто школи од Гевгелија: 477 96 163 218 121
  Валандово ЗВ Валандово / / / / /
  Останати Останати 44 4 12 28 17
  Вкупно за Испитен Центар "АсСтрумекс" 2199 582 722 895 823
 • Табеларен приказ за Ц Категорија

      Ц Категорија
  Градови Авто школи Положиле На 1 пат На 2 пат На 3+ пат Останале за нареден период
  Струмица Сигнал - М 41 30 8 3 10
  Струмица ТТ 84 51 29 4 18
  Струмица Орион НН 22 13 7 2 6
  Струмица Паљош / / / / /
  Струмица Никола Карев / / / / /
  Струмица Даел 4 2 0 2 3
  Вкупно за авто школи од Струмица: 151 96 44 11 37
  Радовиш Манасиеви 23 8 9 6 9
  Радовиш Сион 23 12 8 3 2
  Радовиш Старт 48 15 17 16 13
  Вкупно за авто школи од Радовиш: 94 35 34 25 24
  Гевгелија Прима 43 32 7 4 4
  Гевгелија Стил 20 8 7 5 7
  Вкупно за авто школи од Гевгелија: 63 40 14 9 11
  Валандово ЗВ Валандово / / / / /
  Останати Останати / / / / /
  Вкупно за Испитен Центар "АсСтрумекс" 308 171 92 45 72
 • Табеларен приказ за Ц + Е Категорија

      Ц + Е Категорија
  Градови Авто школи Положиле На 1 пат На 2 пат На 3+ пат Останале за нареден период
  Струмица Сигнал - М 37 31 4 2 0
  Струмица ТТ 72 60 11 1 4
  Струмица Орион НН 40 32 7 1 2
  Струмица Паљош / / / / /
  Струмица Никола Карев / / / / /
  Струмица Даел 1 0 1 0 0
  Вкупно за авто школи од Струмица: 150 123 23 4 6
  Радовиш Манасиеви 28 21 6 1 6
  Радовиш Сион 24 16 6 2 4
  Радовиш Старт / / / / /
  Вкупно за авто школи од Радовиш: 52 37 12 3 10
  Гевгелија Прима 41 37 4 0 1
  Гевгелија Стил 12 7 2 3 1
  Вкупно за авто школи од Гевгелија: 53 44 6 3 2
  Валандово ЗВ Валандово / / / / /
  Останати Останати 2 2 0 0 0
  Вкупно за Испитен Центар "АсСтрумекс" 257 206 41 10 18
 • Табеларен приказ за Д Категорија

      Д Категорија
  Градови Авто школи Положиле На 1 пат На 2 пат На 3+ пат Останале за нареден период
  Струмица Сигнал - М 8 5 2 1 1
  Струмица ТТ 19 7 4 8 3
  Струмица Орион НН 17 10 6 1 1
  Струмица Паљош / / / / /
  Струмица Никола Карев / / / / /
  Струмица Даел / / / / /
  Вкупно за авто школи од Струмица: 44 22 12 10 5
  Радовиш Манасиеви / / / / /
  Радовиш Сион / / / / /
  Радовиш Старт / / / / /
  Вкупно за авто школи од Радовиш: / / / / /
  Гевгелија Прима / / / / /
  Гевгелија Стил / / / / /
  Вкупно за авто школи од Гевгелија: / / / / /
  Валандово ЗВ Валандово / / / / /
  Останати Останати / / / / 2
  Вкупно за Испитен Центар "АсСтрумекс" 44 22 12 10 7
 • Табеларен приказ за М Категорија

      М Категорија
  Градови Авто школи Положиле На 1 пат На 2 пат На 3+ пат Останале за нареден период
  Струмица Сигнал - М 5 4 1 0 1
  Струмица ТТ 11 8 1 2 5
  Струмица Орион НН 7 5 2 0 4
  Струмица Паљош / / / / /
  Струмица Никола Карев 0 0 0 0 2
  Струмица Даел / / / / /
  Вкупно за авто школи од Струмица: 23 17 4 2 12
  Радовиш Манасиеви 4 3 1 0 0
  Радовиш Сион 3 2 1 0 0
  Радовиш Старт 4 4 0 0 1
  Вкупно за авто школи од Радовиш: 11 9 2 0 1
  Гевгелија Прима 10 8 2 0 1
  Гевгелија Стил 7 5 2 0 2
  Вкупно за авто школи од Гевгелија: 17 13 4 0 3
  Валандово ЗВ Валандово / / / / /
  Останати Останати 4 0 3 1 0
  Вкупно за Испитен Центар "АсСтрумекс" 55 39 13 3 16

Распоред за полагање

Резултати од полагање

Годишна статистика